23 augustus 2007

APPEL AU PAYS

Een grondwet voor Vlaanderen betekent een staatsgreep tegen België. Over de juistheid van die observatie is weinig discussie mogelijk. Nochtans bereiden groepen van allerlei slag binnen het Vlaams Parlement nu reeds ruim tien jaar de invoering van zulk een Vlaamse grondwet voor. In oktober 2005 werd daartoe de "Commissie Vlaamse Grondwet" opgericht.

Ondervoorzitter van de "Commissie Vlaamse Grondwet" is Luk Van Nieuwenhuysen van het Vlaams Belang, secretaris is Sven Gatz , als voormalig Volksunie-politicus binnen open-VLD. In deze Commissie Vlaamse Grondwet zetelen voorts op 15 actieve leden, waarvan minstens 10 confederaal-separatisten: 4/15 Vlaams Belang, 4/15 CD&V, 1/15 Spirit en 1/15 N-VA. Door de verschillende groepen worden ander visies ontwikkeld, er is die van Sp.a, N-VA, open-VLD en Vlaams Belang, een meningsverschil dat prima past in de "Vlaamse trucendoos" en dat wil doen vergeten dat we al over een grondwet beschikken: de Belgische.

Zoals uit de lezing van het verslag van de hoorzittingen blijkt, is het streven naar een Vlaamse grondwet onafscheidelijk verbonden met het streven naar een vergaande staatshervorming en zelfs met de ambitie tot een onafhankelijk Vlaanderen. Zo leest men in het verslag:

"Professor Paul Van Orshoven heeft me gevraagd namens hem één zin uit te spreken. Hij vindt de regionalisering van het meteorologische instituut belangrijker dan een Vlaamse Grondwet, want de regionalisering van het meteorologische instituut zal ertoe leiden dat de weerberichten niet langer misleidend zijn voor het Vlaamse landsgedeelte."

Een grondwet heeft alleen zin met betrekking tot eigen bevoegdheden, en het schrijven van een grondwet voor een deelstaat veronderstelt schrappen in de federale grondwet, zodat die legale ruimte kan opgevuld worden. Vooral heeft een grondwet voor Vlaanderen een symbolische functie, dwz "Vlaanderen" het imago geven van een "volwassen" tot "soevereine" (deel)staat.

Het streven naar de invoering van een grondwet voor Vlaanderen, kadert in dus een confederaal-separatistische agenda: meer Vlaanderen met het oog op minder België. Die eventuele Vlaamse grondwet is het onderwerp van de eerste van de "5 Vlaamse Resoluties", welke CD&V/N-VA en ook open-VLD aan de Belgische bevolking willen opdringen onder de titel "verdere staatshervorming".

De ruimte om een eigen grondwet te ontwerpen en zo om regio’s tot deelstaten om te vormen, was één van de "91 Vlaamse eisen" die op tafel lagen op Hertoginnedal bij de formatiebespreking van Yves Leterme. Zoals ik reeds aanhaalde, het streven naar een Vlaamse grondwet en naar meer Vlaamse bevoegdheden vormen een ondeelbaar geheel. Om de aanvaarding door de Franstalige partijen af te dwingen, dreigen de Vlaamse onderhandelaars met eenzijdige Vlaamse initiatieven, zowel door het Vlaams parlement als door de "Vlaamse fractie" binnen het federale parlement.

Een eerste vraag die zich daarbij stelt, is of er wel een "Vlaamse fractie" bestaat binnen het federale parlement. In hoeverre kan men de partijtucht laten spelen in deze aangelegenheden, en in hoeverre zullen alle Vlaamse partijen erin meegaan? Wanneer er een echt vrije stemming komt, zou wel eens kunnen blijken dat er geen eenzijdig Vlaams-federale meerderheid bestaat, omdat we mogen aannemen dat verschillende Nederlandstalige volksvertegenwoordigers nog steeds Belgen zijn, en zich niet laten verlagen tot Vlaams-nationalisme.

Een tweede bedenking is dat eenzijdige "Vlaamse" initiatieven het Vlaams Parlement herleiden tot een illegitieme praatbarak, die dan niet meer kan vertegenwoordigen dan de som van haar leden. De Vlaamse instanties werden immers opgericht met het oog op bestuur en beleid, niet met het oog op het nemen van Vlaams-nationalistische initiatieven. Zou het Vlaams Parlement zich daartoe lenen, verliest het zijn legitimeringsbasis en is het de facto in ontbinding wegens machtsoverschrijding.

Ons land heeft geen regionaliseringen, maar herfederalisering en reconstructie nodig. Maar los van die stelling is het duidelijk dat één van de kernpunten in verschil tussen federalisme enerzijds en confederaal-separatisme anderzijds, ligt in het al dan niet invoeren van een grondwet voor Vlaanderen.

Tegen die mogelijkheid, tegen die poging tot staatsgreep door de Vlaamse politieke kaste, is het voor de Belgische bevolking nodig zich legitiem geweldloos, maar radicaal en standvastig te verzetten en te (blijven) ijveren voor de eenheid van België. Of, geformuleerd in de "andere landstaal" : je veux faire un appel au pays, afin que la voix des Belges soit entendue.

Geen opmerkingen: