2 oktober 2007

KORDAAT VERZET tegen de "FORZA FLANDRIA" (2)

2. De Vlaamse Regering als Vlaams-fundamentalistisch regime

Het beleid van de Vlaamse Regering kan het best samengevat worden als een fundamentalistisch regime, als een "Iran aan de Noordzee", een "Forza Flandria".

Er is het taal -en cultuurfundamentalisme. De burgers merken dit aan de taalwetgeving en het taaltoezicht op scholen, folders en borden. Aan sociale woningen die niet verhuurd worden aan "anderstaligen". Aan kleuters die vervroegd naar school moeten om beter Nederlands te leren. Aan sportclubs die Nederlands moeten hanteren in hun beheerraad. Aan ouders die beboet zouden worden als ze onvoldoende Nederlands met hun kinderen spreken. Aan Kerken en moskeeën die zouden moeten preken in het Nederlands. Aan pogingen tot vernederlandsing van het straatbeeld en een Vlaams "marktreglement". Sommige van die taalfundamentalistische maatregelen zijn nog niet in voege, omdat de burgers gelukkig beschermd worden tegen de Vlaams aanspraken door de Belgisch wetgeving, die toch nog enigszins taalvrijheid garandeert.

Er is vervolgens het streven naar een homogene verspreide "Vlaamse identiteit" voor alle inwoners van het Vlaamse Gewest. Dit wordt verwerkt in inburgeringsdwang, in een bijzonder VRT-manager voor "Vlaamse identiteit", in de beeldvorming op VRT die de "Twee-Volkeren-Doctrine" promoot , in de lofzang op "de hardwerkende Vlaming", in het verkondigen van Vlaanderen een ondeelbare "cultuurgemeenschap" zou zijn, in het verspreiden van de xenofobie die vervat zit in "De Vlaamse Leeuw" en in de middeleeuwse reactionaire romantiek van 11 juli, de Guldensporenslag.

Van alle inwoners van het Vlaams gewest eist de Vlaamse Regering dat ze "Vlaams" leven, wat dat ook moge betekenen, zij beschouwt voor alle burgers het omarmen van een "Vlaamse identiteit" als een "plicht tegenover de gemeenschap" .

Het is dan ook duidelijk dat dit streven naar "Vlaamse identiteit" een aanslag betekent op de redelijke zelfbeschikking van de burgers. Daarin ligt de intrinsieke immoraliteit van Vlaams-nationalisme, en van de Vlaamse Regering, dat ze cultuurhomogeniteit nastreeft. Dit bleek het afgelopen weekend nogmaals in een stellingname van sommige BHV-burgemeesters::

"De burgemeesters wijzen hierbij op de grondwettelijke indeling van de federale staat in territoriaal afgebakende gewesten, gemeenschappen en taalgebieden en eisen "een onvoorwaardelijk respect voor de integriteit en homogeniteit van het Vlaamse grondgebied"."

"Volk word Staat", "convergentie van cultuurgemenschap en politieke natie", "het afstemmen van de kieskringen op de taalgebieden", het komt allemaal op hetzelfde neer: Vlaams- fundamentalisme.

Terug naar overzicht "Kordaat verzet tegen de Forza Flandria"

Geen opmerkingen: