29 november 2012

DE OORLOGSVERKLARING VAN BART SOMERS

Onder de misleidende titel "Samen werken aan een beter Mechelen" stelde Bart Somers deze week zijn derde bestuursakkoord voor, dit maal voor de periode 2013-2018. Het is een 62 bladzijden tellend document  dat voor komende generaties van historici boeiende documentatie zal opleveren over het actuele maatschappelijke verschijnsel "Vlaams-fascisme". In de pers verschenen tevens enkele hoofdlijnen van het toekomstige beleid, punten die op zich al de essentie weergeven van het "Mechelen volgens Bart Somers".

Zo is het de bedoeling van Bart Somers om Mechelen te "herkneden". Het is een betekenisvolle term, want het is wel de taak van een democratische overheid om voor de burgers ontplooiingsremmingen weg te nemen en hen van middelen te voorzien, maar niet om hen te kneden, laat staan om hen te "herkneden". Een ambitie tot het  kneden van de burgerbevolking is een eigenschap van totalitaire regimes. Dat Bart Somers een liberaal zou zijn, is dan ook een smakeloze mop.

Verder kunnen we lezen dat één van de doelen van dit "herkneden", het creëren is van een "Vlaamse Nederlandstalige stad die diversiteit omarmt". Een "Vlaams-Nederlandstalige-Diversiteit" is zoiets als een "Monoculturele-Multiculturaliteit" , het spreekwoordelijke "Rond Vierkant". In de geest van Bart Somers bestaat echter geen diversiteit: het persoonlijkheidstype  "Hardwerkende Vlaming" is voor Bart Somers wat het "Blond Haar Blauwe Ogen-type" was voor de Nazi's.

Een instrument dat het komende stadsbestuur van Mechelen wil gebruiken tot die genoemde herkneding van Mechelen tot een Vlaamse Nederlandstalige stad die diversiteit omarmt, is de ambitie om van de thuistaal van de Mechelaars het Nederlands te maken.

U leest goed: de thuistaal. Het gaat niet over het ter beschikking stellen van lessen Nederlands die op basis van vrije wil kunnen gevolgd worden. Het gaat niet over het aanmoedigen of stimuleren van taalkennis of taalvaardigheid. Het stadsbestuur van Mechelen wenst zich te moeien met de daadwerkelijk gebruikte thuistaal van de inwoners. Die ambitie is uiteraard een  machtsoverschrijding van het stadsbestuur die aanvechtbaar is voor de Raad van State, want dit zou een verregaande inbreuk op de grondrechten van de Mechelaars betekenen.

De thuistaal-ambitie is wel een treffende indicator van Vlaams-fascisme.

Deze drie punten zijn al voldoende voor een gepast  besluit. Bart Somers is duidelijk een volbloed fascist, net als zijn naamgenoot uit Antwerpen. De politiek-culturele roots van beide Barten zijn dan ook dezelfde: het VNV en de collaboratie.

Het bestuursakkoord dat door Bart Somers werd opgesteld, leest als een oorlogsverklaring aan alles en iedereen die "on-Vlaams" of Belgisch is binnen het Mechelse grondgebied. Die oorlogsverklaring heb ik althans, klaar en duidelijk ontvangen.

Geen opmerkingen: