31 december 2016

BART DE WEVER: UITSCHOT VAN DE 21ste EEUWIn een recent interview noemt Bart de Wever de extreem-linkse partij PVDA "restafval van de 20ste eeuw", zelfs "klein gevaarlijk afval". Het is wat verwonderlijk, want als er nu iemand is waarvan ik vind dat hij zich best zou aandienen om zich te laten verwerken als gevaarlijk chemisch afval, dan is het wel Bart De Wever zelf.

Om de uitspraak van Bart De Wever mogen we blij zijn, want ze schept duidelijkheid over het onverbloemd fascisme van N-VA in het algemeen en van Bart De Wever in het bijzonder. De appreciatie "restafval van de 20ste eeuw" kan men immers begrijpen als "niet meer van deze tijd", en in dat geval is ze een expressie van het "Nieuwe Orde"-denken van Bart De Wever, en van de huidige samenleving in een bredere context, zoals ook in de techno-fascistische slogan: "Cash is passé".

Echter, liever restafval van de 20ste eeuw,  dan uitschot van de 21ste. Volgens de N-VA-logica is ook het Vlaams Belang "restafval van de 20ste eeuw", maar, en dat is belangrijker, volgens deze logica is N-VA gewoon het "new-school" fascisme tegenover het "old-school" fascisme van het Vlaams Belang. Bart De Wever trekt de lijn tussen Oud en Nieuw, plaatst zichzelf resoluut bij "Nieuw", maar dan wel als kwaad in de geschiedenis.

Niet te vergeten hierbij, is ook het feit dat de Franstalige vleugel van PVDA sterk scoort in de peilingen, en de communautaire ondertoon daarvan zal wel uitdrukkelijk de bedoeling zijn. Zulks komt dan van een partij die segregatie pretendeert te willen vermijden door het invoeren van een "Vlaams-Europese leidcultuur", maar die wel graag wil polariseren tussen Vlaams en on-Vlaams. Bovendien zouden we daarbij moeten geloven dat "Vlaams" op een of andere manier voor iets moois of iets goeds zou staan, waar het als culturele identiteits-obsessie in wezen om een synoniem voor "fascistisch" gaat, in het bijzonder in handen van de N-VA-ideologen.

Kortom: sommigen proberen de komende verkiezingen al op gang te trekken. We hebben die film echter al gezien: Bart De Wever is een onverbeterlijk stuk krapuul, en dat is oud nieuws. De N-VA, we kennen ze ondertussen al "van binnen en van buiten". Ze is niet alleen oud nieuws, maar vooral slecht nieuws. Maar ook dat laatste is oud nieuws.

Postscript 3 januari 2017
Graag voeg ik hier ter bezinning nog volgend gedicht aan toe uit 1946, van Martin Niemöller. Vooral de eerste zin is in deze bijzonder relevant:

Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen
was er niemand meer, die nog protesteren kon.

9 september 2016

MECHELEN TUSSEN VERWITTING EN BEPAMPERING

De Mechelse gemeenteraad besloot deze week door middel van een wisselmeerderheid met Sp.a tot het tegemoet komen aan een wens van enkele zelfverklaarde vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap met betrekking tot de Mechelse begraafplaats. 

Bart Somers, de burgemeester van onze stad, beweert bij hoog en bij laag dat het niet gaat om een aparte begraafplaats voor moslims. Het gaat om het aanleggen van begraafpercelen die naar het Oosten gericht zijn, en die door elk burger kunnen aangevraagd worden. De gemeenteraad heeft volgens hem besloten tot het creëren van een bijkomende keuzemogelijkheid inzake begrafenisrituelen, en heeft aldus het vrijheidsgehalte van Mechelen verhoogd. Bovendien, aldus Bart Somers, wordt de vrijheid van niemand geschaad.

Samengevat, en op z'n Mechels gezegd: "En als je dat niet gelooft, dan maken we je wat anders wijs".

Caroline Gennez, die dus met een wisselmeerderheid het voorstel steunde, laat zich ook geregeld graag de platitude ontvallen "Mijn vrijheid eindigt waar die van een ander begint" of iets dergelijks. Zulke stellingen worden verkocht alsof ze onaantastbare morele toetsstenen zouden zijn.

Niets is echter minder waar. Deze morele visie van Bart Somers en van Caroline Gennez zou immers als gevolg hebben dat wanneer iemand alleen is, er geen morele kwestie zou bestaan. Wie in een bos een boom omzaagt, moet er volgens hen alleen op letten dat die niet op het hoofd van een ander valt. Als er geen ander is, kan  die ook niet op diens hoofd vallen, en is er dus geen moreel onderwerp. De vraag of het moreel verantwoord is om zo maar een boom om te zagen, blijft aldus onbesproken.

Het onderwerp is dus niet of het creëren van de begrafenisoptie "naar het Oosten" op zich iemand schade berokkent. De moraliteit van die keuze staat niet ter discussie. Wat wel ter discussie staat, is of een gemeentebestuur op vraag van een kleine (conservatieve) groep enkelingen een religieus privilege mag creëren. Wat ter discussie staat, is de moraliteit van de eis tot uitzonderingsbehandeling. 

Positieve discriminatie verschilt in niets van negatieve discriminatie. Het creëren van een privilege voor de ene, betekent een discriminatie voor de andere. De discriminatie van de ene, betekent en privilege voor de andere. Er werd in Mechelen geen "vrijheid van windrichting" ingevoerd. Er werd een mogelijkheid voorzien op maat van een specifiek deel van de bevolking. Een privilege dus, en bijgevolg ook een discriminatie. Bovendien: wie niet gediscrimineerd wil worden, kan best beginnen met geen uitzonderingsregimes te eisen.

Zulke besluiten beantwoorden niet aan de vereisten van een progressieve politiek, er is niets emancipatorisch aan.  De maatregel is gegroeid uit een combinatie van nep-liberalisme met nep-socialisme. Hij belichaamt zelfs het failliet van de politiek op zich, omdat de beslissing louter is ingegeven door partijpolitieke machtspelletjes, door politieke profileringsdrang en door  electoraal opportunisme. Nep-politiek, zoals ook het "Nieuwe Mechelen" volledig nep is, daar ligt de "consistentie".

Wat we nodig hebben is een politiek zonder privileges en zonder discriminatie, een politiek waarin morele integriteit en zorg voor de bevolking centraal staan. Beter ware geweest de moslimgemeenschap (of beter gezegd, het piepkleine deel ervan dat de aanvraag deed) aan te moedigen om meer context georiënteerde interpretaties van hun religie te ontwikkelen, die het voor de gelovigen mogelijk zouden maken hun religieuze ervaren te verzoenen  met de realiteit van een moderne democratische samenleving.

Voor die mogelijkheid heeft de Mechelse gemeenteraad niet gekozen. Hij koos voor het vergroten van de maatschappelijke polarisering in naam van filosofische beginselen die zelfs te banaal zijn om in de Flair of in Dag Allemaal te vermelden.

En dat alles met het oog op politiek eigenbelang… . Waarom hebben we geen politici meer die die naam waard(ig) zijn?24 juni 2016

LEVE DE BREXIT !!


De Britse bevolking stemde overtuigend voor het verlaten van de Europese Unie, een historische gebeurtenis die ik bijzonder apprecieer. De Euro-nationalistische propaganda-machine trekt zich ondertussen op gang: wie stemde voor een Brexit wordt voorgesteld als achterlijk, slecht opgeleid, oud, "niet goed wijs", emotioneel, irrationeel, en vooral extreem-rechts. Kortom: men zou niet voor minder  kiezen om de Europese constructie te verlaten. 

De Brexit is in de eerste plaats een doorbreken van de particratie: met een opkomst van meer dan 70 %, een uitslag van 52% "OUT", is het onverdedigbaar die te herleiden tot één politieke partij.


Een eerste blik op de nieuwe kaart van Europa leert dat de huidige EU-landen een gebied bestrijken dat vroeger werd bezet door Nazi-Duitsland. Of door de "Heilige Alliantie". Of door Napoleon. Of door Karel V. Of door Karel de Grote. Of door Constantijn I. Zoals velen zien die niet verblind zijn door de Euro-propaganda: de EU is niet meer dan een zoveelste reconstructie van vroegere megalomane, totalitaire staatsvormen. 

De Europese integratie is historisch principieel totalitair. Het precedent van een uitstap is dan ook meer dan welkom. Er zijn echter nog wel meer redenen om de Europese eenmaking weg te wensen. 

  • De Europese ideologie is een volkeren-ideologie. Europa is voorstander van een diversiteit van volkeren en gemeenschappen, maar niet van mensen. Daardoor is een steeds sterker integrerend Europa vernietigend voor de menselijkheid. Europa is principieel anti-humanistisch.
  • De volkeren-logica van Europa bevordert cultureel nationalisme, in de eerste plaats van Europa zelf, maar vooral van groepen die zich een "volk" weten en die streven naar een "convergentie van volk en staat", zoals de N-VA. Europa is de motor, of minstens één van de motoren,  achter het Vlaams-nationalisme, hoe paradoxaal dit ook moge klinken.
  • De Europese logica is economistisch-kapitalistisch, waarin een tweede element van gemeenschappelijk vervat zit met het Vlaams-nationalisme. Men focust nu in de nieuwsuitzendingen ook vooral op de economische gevolgen van de Brexit. Een samenleving, en het leven, zijn echter meer dan economie alleen. Of de Brexit zelfs economisch nadelig zal zijn voor Groot Brittannië, valt nog te zien.
  • Bekrompenheid is een typische eigenschap van Euro-nationalisten. "Denken" wordt door hen herleid tot "rationaliteit", en rationaliteit tot "economie". De vraag of de Britten gestemd hebben met "hun hart" of met "hun hoofd" was duidelijk aan de orde in de commentaren, uiteraard met de onderliggende boodschap: "Wie denkt met zijn hart, is niet goed bij zijn hoofd." De pro-Europese weldenkend-harteloze rationalisten blijken dan ook niet ontoevallig bedrijfsleiders te zijn. 
  • Europa veranderde de definitie van het concept "extreem-rechts". De EVP bijvoorbeeld bevat verschillende extreem-rechtse, fascistische groepen, maar gedoogt die omdat ze "Europeërs" zijn. Dit waren alvast de woorden van Wilfried Martens. Ook Guy Verhofstadt gebruikt de term "extreem-rechts" wanneer hij "anti-Europees" bedoelt. Het gevolg daarvan is dat veel fascisme onbekritiseerd blijft, zoals dat van de N-VA, omdat het niet anti-Europees is. Progressief Eurosceptisme, wordt doodgezwegen. 
  • Guy Verhofstadt is een boegbeeld van verdere Europese integratie. Probleem is echter: Guy Verhofstadt is een kieken. Eén zin van hem volstaat om elk weldenkend en evenwichtig mens tot een radicaal anti-Europees militant maken. Als de toekomst van Europa in zijn hoofd zit, moet de Europese integratie dringend een halt worden toegeroepen. Guy Verhofstadt redeneert als een alcoholverslaafde die denkt dat de oplossing voor zijn problemen nog meer drank is. 
  • Een bijzonder pijnpunt is de landbouw, waarbij Europese lidstaten minder en minder onafhankelijk worden in de eigen voedselvoorziening.
  • Tot slot is er nog het verschijnsel "pro-Europese arrogantie". Vele prominente "Europeanen" zijn extreem zelfgenoegzaam, pretentieus en intellectueel vals. Zulke mensen kunnen onmogelijk vorm geven aan een harmonieuze samenleving.Naar mijn mening heeft de wereld nood aan een evenwichtige, op menselijkheid gerichte subsidiariteit. Voor het Europese niveau geldt daarbij hetzelfde als voor het Vlaamse: ze willen te veel en hun prioriteiten liggen verkeerd, nl. bij "de economie" en bij "volkeren", ipv bij de mensen en de bij menselijkheid.

Lees ook: De Naweeën van Austerlitz

Postscript 26 juni 2016: "Quod erat demonstrandum"
De actualiteit sinds het Brexit-referendum bevestigt de correctheid van de bovenstaande stellingen:
- Het Vaticaan tekende de petitie tegen de Brexit, wat wijst op de hoger vermelde Katholieke wortels van de EU;
- Schotland wil onafhankelijk worden, wat wijst op het boven vermelde verband tussen Euro-nationalisme en Regionaal-nationalisme;
- Verschillende anti-democratische voorstellen worden gelanceerd door de "Pro-Europese Liga", zoals het beperken van het stemrecht van "ouderen";
- Verschillende machinaties worden opgezet om de uitslag van het Brexit-referendum te vernietigen;
- Economisch blijkt de Brexit vooral nadelig voor kapitaalkrachtige fracties binnen de samenleving;
- De propaganda-machine van de EU draait op volle toeren, om de EU-burgers de "Cultus van Europa" bij te brengen.

Er is maar één geldige conclusie: het "Project Europa" deugt niet. Het is fnuikend en totalitair, de Europese arrogantie is een splijtzwam voor elke natie en voor elke samenleving.