22 maart 2008

CD&V: KRAPUULPARTIJ

Vandaag maakte Yves Leterme via een kranteninterview het volgende wereldkundig:

"Wij laten ons niet gijzelen. Ik vind het spijtig dat soms te sterk de nadruk wordt gelegd op symbolen. Ik ga voor rationaliteit. Daarom zeg ik in alle duidelijkheid: als de N-VA in juli om de verkeerde redenen vindt dat de staatshervorming niet genoeg is, dan nemen wij onze verantwoordelijkheid op. (…) Bij sommige mensen van de N-VA wringt dat ik eerste minister wil zijn van álle Belgen en ik België niét op de helling wil zetten. Zij moeten leren leven met ons standpunt: mijn partij blaast België niet op." (belga/mvl)

Maar wat gebeurt er vannamiddag, tijdens het kamerdebat? Volgens de site van Het Nieuwsblad waren de woorden van Bart De Wever:

"Onze houding maakt ons niet tot onredelijke mensen. Het is ook niet onze bedoeling iemand te gijzelen. Wij vragen het noodzakelijke, niet het onmogelijke. (…) De lat ligt daarvoor op het kartelprogramma, waarvoor we negen maanden samen hebben onderhandeld."

...en was de daarbij horende houding van CD&V:

"CD&V reageert met applaus."

Het wordt hoog tijd dat CD&V duidelijkheid schept over en orde op zaken stelt in haar verhouding tot N-VA.

Het algemeen principe is: "Wie Bart De Wever niet afkeurt, is krapuul" . Zoals het nu is, applaudisseert CD&V voor Bart De Wever, en dus is CD&V, volgens het design van de katholieke-fundi-Wouter-Beke-fractie, op zijn minst voorlopig, een uitgesproken ultra-rechtse karpuulpartij.

De toekomst ziet er weinig vrolijk uit voor België en de Belgen.

21 maart 2008

UITSCHOT ZOEKT VOORZITTER

Nu Etienne Schouppe verwijderd werd wegens onvoldoende N-VA-fiel en hij samen met Jo Vandeurzen een mandaat vervult binnen de nieuwe regering "Leterme I", zit CD&V zonder voorzitter. En dus schuift de "CD&V-partijtop" een nieuwe kandidaat voorzitter naar voor: Euro-parlementslid Marianne Thyssen.

De vraag is nu of die illustere-onbekende CD&V-partijtop opnieuw zijn standaard-chantage zal gebruiken: "Marianne, je mag niet weigeren, want dat kan worden gezien als een afwijzing !". Om het CD&V-afwijzingstaboe te vermijden, bestaat er een even eenvoudige als duidelijke formule: "Kiss my ass". Een voorstel of een uitnodiging immers staan haaks op eisen en (morele) dwang.

"Kiss my ass" is in de huidige context dan ook een geschikte anti-CD&V-slogan.

Maar, "in geval van…" , zal Marianne Thyssen het kartel dan behouden ? Bart De Wever was al geërgerd over het zelfstandig handelen van zijn kartelpartner bij het verdelen van "de postjes" en mijn stelling "Wie samenwerkt met een krapuul als Bart De Wever is eveneens een smeerlap, rot uitschot." , blijft onverminderd gelden.

We zullen zien.

Met Marianne Thyssen als CD&V-voorzitter, blijft de UNIZO-connectie met CD&V in elk geval intact. Maar past Marianne Thyssen in het streven naar "Vlaanderen, flamingantendictatuur" van haar partij? Wordt haar eigenlijk enige keuze gegund?

De voorgeschiedenis van CD&V ligt bij de "Vlaamse Concentratie", een verbond uit de jaren dertig van de vorige eeuw, van KVV, VNV, Verdinaso en Rex-Vlaanderen, opgezet en bezield door Gaston Eyskens als verkapt-fascistische formatie tegen het communisme. Na WOII veranderde deze partij (KVV/VNV) van naam werd ze omgedoopt tot CVP, een partij die nooit haar sympathie voor haar vroegere vrienden-collaborateurs verloren heeft. Steeds pleitte ze voor amnestie, tot en met een samenwerking in de jaren negentig tussen CVP en VU. Diezelfde Gaston Eyskens ligt aan de basis van de 40 jaar communautaire afbraakpolitiek, waarvan we anno 2008 de desastreuze gevolgen zien.

Waar staat CD&V vandaag voor ?

CD&V staat voor censuur, een drang naar zuiverheid en de miskenning van menselijke zelfbepaling. De feminatheek LP-Boon mocht niet tentoongesteld worden. Op internetfora mag de waarheid over CD&V-politici niet gezegd worden, want dat heet "schelden". Roken en alcohol zijn voor CD&V strafbaar. "Kwakzalvers" moeten opgevolgd worden en "pedagogische tikken" kunnen niet. Els Schelfhout en Pol Van Den Driessche vallen hierbij op.

CD&V staat voor Vlaams-fundamentalisme. "De Vlamingen" zijn Gods uitverkoren volk die door het godslasterende België gedwongen worden om samen te leven met een ongelovig en volkomen vreemd volk: "De Walen". "Vlaming" is een synoniem voor "katholiek", of minstens "Abrahamistisch". "Zuiver-keurig Nederlands" als taal is een morele plicht, welke kennis aan iedereen moet opgedrongen worden via leer- en inburgeringsplicht. Vlaanderen moet een (deel)staat worden en met het oog daarop bereidt CD&V al jaren een confederale staatsgreep voor: de “copernicaanse revolutie” van Kris Peeters. Verder denk ik hierbij aan Jo Vandeurzen, Eric van Rompuy, Luc Martens, Luc Van den Brande, Ludwig Caluwé en Ludo Helsen.

CD&V staat voor propaganda. "Kris Peeters gaat voorstellen uitwerken om de internationale gemeenschap "gericht" te informeren over heikele punten uit het Vlaams beleid die een impact kunnen hebben op de beeldvorming over Vlaanderen in het buitenland." , lezen we in de krant. Ook hier geldt het afwijzingstaboe: het is blijkbaar verboden CD&V, en "Vlaanderen" ten gronde af te keuren, want "iedereen moet mee" .

CD&V staat voor "economisch-rechts". Vele voorstellen (eisen ?) staan in functie van activering, arbeidsplicht en consumptiedwang, zoals de dienstplicht, genderquota of dienstencheques.

CD&V staat voor "popularisme", in de dubbele betekenis van het woord: CD&V onderschrijft volkerendenken, en CD&V wil macht veroveren en bestendigen via al dan niet gemanipuleerde of afgedwongen "populariteit". Popularisme staat zo voor “populair-isme”: van mediavedet tot politicus. Popularisme staat bekend als "politiek correct populisme", "populisme" is niet weinig een synoniem voor "extreem-rechts", en dus is popularisme niets minder dan "politiek correct fascisme" . Die term, "politiek-correct fascisme" past dan weer wonderwel als gegoten bij de persoonlijkheid van verschillende CD&V-BV’s, zoals bv Eric Van Rompuy en Pol Van Den Driessche.

CD&V staat voor "personalisme" en "communitarisme", dwz voor de leer die verkondigt dat de mens niets is buiten de gemeenschap waaraan hij verbonden is. Een miskenning van de menselijke autonomie van de "gewone burgers" ten gunste van de dictaten van de vertegenwoordigers van die gemeenschap, uiteraard. Hier denken we aan de potsierlijke teksten van de Augustinus-freak Wouter Beke.

CD&V/N-VA, het kartel van "flamingant uitschot" en "politiek-correcte fascisten" , staat dus voor allesbehalve appetijtelijke politieke ideologie en praktijk. Wie wil daar nu voorzitter-marionet van worden? Deze Marianne al zeker niet:

20 maart 2008

LETERME I: ZWARTE DONDERDAG

De nieuwe federale regering van Yves Leterme gaat van start. De portefeuilles zijn verdeeld, er is een regeerakkoord voor Leterme I, en dus is er een garantie op een eenmalige uitvoering van smakeloos theater in het federaal parlement: de vertoning van parlementaire schijn-debatten kan beginnen.

Men zegt soms dat 60% van de wetten die op een Belgisch burger van toepassing zijn, tot de Europese wetgeving behoren. De overige 40% worden door de nationale overheden op bijzondere aanvraag van datzelfde Europa ontwikkeld en ingevoerd. Daarom is het nuttig de regeerverklaring van Leterme I tegen het licht te houden van het groeiend Euro-chauvinisme, dat ons opgedrongen wordt met berichten over presidenten voor een Verenigde Staten van Europa, interculturele projecten ter bevordering van de Europese identiteit, maar vooral in het Europese activeringsbeleid en bijhorend Euro-gezondheidsfascisme.

De burgers worden onderworpen aan soort dubbele predestinatieleer: één wat hun identiteit betreft, en één met betrekking tot hun levenswijze en levensloop. Europa bepaalt wie u bent en hoe u uw leven “moet” leiden.

Laat ons enkele passages uit de regeerverklaring van naderbij bekijken, in deze PDF

15 maart 2008

J’ ACCUSE

Terwijl de waarschijnlijk-toekomstige coalitiepartners trachten tot een voorlopig regeerakkoord te komen voor een federale regering, trachten twee nieuwsitems elkaar te verdringen als belangrijkste aandachtstrekkers: een peiling van VRT/De Standaard en een interview met Bart De Wever.

Bart De Wever speelt deze keer niet alleen de "Profeet van Vlaanderen" , hij meent bovendien te weten dat België niet meer bestaat. Een staaltje van vunzig propagandistisch wishfull-thinking.

De peiling van VRT/De Standaard -uiteraard slechts een peiling- bevestigt mijn stelling "Vlaanderen, flamingantendictatuur" . Een meerderheid wil een federale kieskring en vindt de staatshervorming niet prioritair. Het aantal dat weigerde deel te nemen aan de peiling was het dubbele van gewoonlijk: de bevolking is het getouwtrek en de flamingante hysterie meer dan beu.

De reactionaire en flamingante houding van CD&V heeft haar progressief kiespubliek verjaagd. Die kiezen voortaan liever voor Groen!. Maar het Vlaams Belang steunt zijn vrienden en stuurt kiezers om het CD&V verlies te compenseren. Ook de omschrijving van CD&V/N-VA als een kartel van politiek-correcte fascisten blijkt te kloppen.

De verschuivingen voltrekken zich binnen flamingante middens: CD&V/N-VA, LDD en Vlaams belang vissen alle drie uit dezelfde vijver. Daarmee is ook de mythe weerlegd dat Vlaanderen communautair zou radicaliseren. CD&V radicaliseert en verjaagt haar progressief-Belgische kiezers, dat wel, maar Vlaanderen kiest voor minstens de helft tegen de flamingante afbraakpolitiek.

Binnen het flamingant-radicaliserende Vlaams kartel, trekt N-VA meer het laken naar zich toe. Niet verwonderlijk, want N-VA bekleedt de functie van flamingante keuringscommissie binnen deze constructie.

Zo komen we terug bij het eerste onderwerp: de glazen bol van "Madame Blanche-De Wever". De historische hallucinaties van Bart De Wever kunnen niet anders dan gelezen of begrepen worden als een onomwonden wens België te vernietigen. Elke stelling van N-VA en van Bart De Wever staat in functie van dat doel. Daarenboven is het duidelijk dat Bart De Wever geen en niet de minste scrupules kent bij het streven naar dat doel.

Tegenover N-VA en tegenover Bart De Wever past dan ook maar één houding: die van een absoluut veto, van een volledige boycot. Iedereen die (nog langer) samenwerkt met een krapuul als Bart De Wever is eveneens een smeerlap, is rot uitschot. De tijd is daar om een definitieve keuze te maken: elk Vlaams politicus, maar ook elk burger, zal vanaf nu in zijn beslissingen en dagelijkse handelingen duidelijk maken waar hij staat in dat verband.

Wie geen probleem heeft met Bart De Wever, is tegen België.

14 maart 2008

"SOCIALE" DISCRIMINATIE

De wooncode van Marino Keulen was deze week het doelwit van kritiek door de anti-discriminatiediensten van de Verenigde Naties. Dit alles tot groot ongenoegen van Marino Keulen zelf die vindt dat "de VN Vlaanderen voor de wooncode horen te feliciteren" , want zo beweert hij : "De invoering van de taalbereidheid houdt een uitbreiding in van de sociale grondrechten voor niet-Nederlandstalige sociale huurders, die uniek is in de wereld" (De Morgen 14-03-2008)

Uniek in de wereld, zeg dat wel, want nergens anders bedriegen en beliegen politici de burgers en de bevolking zoals in de flamingantendictatuur "Vlaanderen". Laat ons van naderbij bekijken welke onzin Marino Keulen de wereld instuurt.

"Waaruit bestaat de taalbereidheid? Kandidaat-huurders van een sociale woning die geen Nederlands kennen, worden gevraagd de inspanning op te brengen om het te willen leren, door een kosteloze basiscursus bij te wonen."

Er bestaat niet zo iets als "kosteloze cursussen": mensen moeten er tijd voor maken, zich verplaatsen, er mogelijk werk voor laten staan. Feit is dat het om een groep als "Nederlandsonkundig" gestigmatiseerden gaat.

"Overigens moeten ook kandidaten die wél Nederlands kennen, dat kunnen bewijzen aan de hand van een getuigschrift of attest van een Nederlandstalige school of onderwijsverstrekker (basisonderwijs volstaat). Vlamingen die geen attest kunnen voorleggen, dienen zich evengoed aan een telefonische sneltest te onderwerpen vooraleer ze een attest krijgen van het Huis van het Nederlands."

We zouden het bijna vergeten, maar het is wel degelijk zo dat de flamingante taalfundi’s inquisitiecentra hebben opgericht ter vervolging van Nederlandsonkundigen. En zo blijkt, niet alleen buitenlanders, maar ook "afvallige Vlamingen" behoren tot hun doelwit. "Behoorlijk Nederlands" is een beschavingscriterium geworden dat ook de dialectsprekenden en de minder geschoolden treft. Voeg daar aan toe dat spellingsregels om de haverklap gewijzigd worden, en je merkt dat er een arbitraire zelfverklaarde elite groeit van wie deze flauwe kul "beheerst" tegenover de "onwetende" massa die moet bijgewerkt worden. "Behoorlijk Nederlands" is nu wat de "godsvruchtigheid" vroeger was.

De taaldiscriminatie van Marino Keulen treft inderdaad niet alleen “anderstaligen”, maar ook Vlamingen: ze is daarom echter niet minder discriminatie, integendeel.

"Waarom hebben we die taalbereidheid ingevoerd?" vraagt Marino Keulen zich luidop af. Hij geeft vier redenen:
  • Om de communicatie tussen huurder en verhuurder te verbeteren.
  • Om de sociale cohesie in de sociale woonwijken te verbeteren.
  • Om de leefbaarheid in de sociale woonwijken te verbeteren.
  • Om de hoofdzakelijk kansarme en bestaansonzekere bewoners van sociale woningen bijkomende kansen te geven op sociale emancipatie.
Deze vier redenen hebben betrekking op het spreken, op het gebruik van het Nederlands. Dat is opmerkelijk, want het gebruik van Nederlands is een resultaat, waaruit voordelen zouden voortvloeien. Maar wat zei het Grondwettelijk Hof over de wooncode van Marino Keulen?

"Het Hof wijst er ook op dat een kandidaat-huurder verplichten aan te tonen dat hij bereid is Nederlands te leren, niet hetzelfde is als iemand verplichten die taal te gebruiken, noch tegen andere particulieren, noch tegen de verhuurder van de sociale woning. Het taalbereidheidscriterium doet dus geen afbreuk aan de vrijheid van taalgebruik, aldus het Hof. De Vlaamse regering preciseerde overigens dat de bepalingen een inspanningsverbintenis creëren en geen resultaatsverbintenis. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels om die bereidheid vast te stellen, regels die door de bevoegde rechter zullen moeten worden gecontroleerd. Het Hof voegt er wel aan toe dat die nadere regels er niet toe mogen leiden dat voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten een resultaatsverbintenis in het leven wordt geroepen om Nederlands te leren. 'Zij mogen derhalve niet de verplichting inhouden voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten om de kennis van het Nederlands aan te tonen, noch de mogelijkheid voor de overheid om die kennis te toetsen, als voorwaarde voor het huren van een sociale woning' " (Het Nieuwsblad 12-07-2007)

Het Grondwettelijk Hof heeft dus geen bezwaar op voorwaarde dat het om een inspanningsverbintenis gaat, en niet over een resultaatsverbintenis. Nu mag Marino Keulen uitleggen hoe bovenstaande vier doelen kunnen gerealiseerd worden zonder resultaat, zonder het daadwerkelijk Nederlands spreken zelf, en alleen door de inspanning het "te leren".

Het is met andere woorden duidelijk dat Marino Keulen de wet anders invult dan hoe hij door het Grondwettelijk Hof werd goedgekeurd, of beter: niet werd afgekeurd.

De basisredenering van Marino Keulen is deze:

"Wie geen behoorlijk Nederlands kent, telt niet mee in Vlaanderen, dus moet iedere Nederlandsonkundige sociaal behoeftige behoorlijk Nederlands leren".

Om deze stelling even te testen, parafraseren we haar als volgt :

"Wie niet-blond is, telt niet mee in Vlaanderen, dus moet iedere niet-blonde sociaal behoeftige zijn haar blond laten verven."

Hieruit blijkt duidelijk de absurditeit en het discriminerend gehalte van de logica van Marino Keulen, en bij uitbreiding van de flamingantendictatuur die men doorgaans “Vlaamse Regering” noemt. De flamingante taalfundi’s zullen uiteraard aanvoeren dat “Nederlands kennen” niet hetzelfde is als "blond zijn": daarom zijn het ook taalfundi’s.

De werkelijkheid is dat de wooncode van Marino Keulen past in een batterij maatregelen die met "sociaal" niets van doen hebben, maar die louter en uitsluitend de door flaminganten zo gewenste vernederlandsing van het straatbeeld beogen.

Hierbij valt het systematisch misbruik van het begrip “sociaal” op: sociale staatshervorming (apartheid) , sociaal generatiepact (vervolging ouderen en loonlastenverlaging), sociale lastenverlagingen (geld voor bedrijven), sociaal activeringsbeleid (heksenjacht op werklozen), sociaal gezondheidsbeleid (schending van het recht op privéleven), sociale dienstencheques (villabewoners betalen hun huispersoneel met belastinggeld) dwz telkens wanneer de Vlaamse Regering de burgerrechten van de bevolking schendt, telkens wanneer zij een mensonwaardig beleid uitstippelt, wordt dit overgoten met de saus van het "sociale".

De Vlaamse Regering liegt en bedriegt dat ze het zelf gelooft, de discriminerende fratsen van Marino Keulen zijn er slechts één voorbeeld van.

In het algemeen is het anti-discriminatiebeleid er erg aan toe, omdat zowel de "rechtse kerk" als de "linkse kerk" vragende partij zijn voor een "recht op discriminatie". Het is daarom nodig om duidelijk te stellen dat een "gelijke kansen"-beleid eveneens een discriminatiebeleid is, omdat het de "plicht tot positieve discriminatie" betekent. De "sociale wooncode" is een goed voorbeeld van tot welke absurditeiten een dolgedraaid “gelijke kansenbeleid” kan leiden. En met het oog op de staatshervorming, illustreert het beleid van Marino Keulen perfect waarom "meer-Vlaanderen" slecht, en dus onwenselijk is voor de Vlamingen zelf.