14 maart 2008

"SOCIALE" DISCRIMINATIE

De wooncode van Marino Keulen was deze week het doelwit van kritiek door de anti-discriminatiediensten van de Verenigde Naties. Dit alles tot groot ongenoegen van Marino Keulen zelf die vindt dat "de VN Vlaanderen voor de wooncode horen te feliciteren" , want zo beweert hij : "De invoering van de taalbereidheid houdt een uitbreiding in van de sociale grondrechten voor niet-Nederlandstalige sociale huurders, die uniek is in de wereld" (De Morgen 14-03-2008)

Uniek in de wereld, zeg dat wel, want nergens anders bedriegen en beliegen politici de burgers en de bevolking zoals in de flamingantendictatuur "Vlaanderen". Laat ons van naderbij bekijken welke onzin Marino Keulen de wereld instuurt.

"Waaruit bestaat de taalbereidheid? Kandidaat-huurders van een sociale woning die geen Nederlands kennen, worden gevraagd de inspanning op te brengen om het te willen leren, door een kosteloze basiscursus bij te wonen."

Er bestaat niet zo iets als "kosteloze cursussen": mensen moeten er tijd voor maken, zich verplaatsen, er mogelijk werk voor laten staan. Feit is dat het om een groep als "Nederlandsonkundig" gestigmatiseerden gaat.

"Overigens moeten ook kandidaten die wél Nederlands kennen, dat kunnen bewijzen aan de hand van een getuigschrift of attest van een Nederlandstalige school of onderwijsverstrekker (basisonderwijs volstaat). Vlamingen die geen attest kunnen voorleggen, dienen zich evengoed aan een telefonische sneltest te onderwerpen vooraleer ze een attest krijgen van het Huis van het Nederlands."

We zouden het bijna vergeten, maar het is wel degelijk zo dat de flamingante taalfundi’s inquisitiecentra hebben opgericht ter vervolging van Nederlandsonkundigen. En zo blijkt, niet alleen buitenlanders, maar ook "afvallige Vlamingen" behoren tot hun doelwit. "Behoorlijk Nederlands" is een beschavingscriterium geworden dat ook de dialectsprekenden en de minder geschoolden treft. Voeg daar aan toe dat spellingsregels om de haverklap gewijzigd worden, en je merkt dat er een arbitraire zelfverklaarde elite groeit van wie deze flauwe kul "beheerst" tegenover de "onwetende" massa die moet bijgewerkt worden. "Behoorlijk Nederlands" is nu wat de "godsvruchtigheid" vroeger was.

De taaldiscriminatie van Marino Keulen treft inderdaad niet alleen “anderstaligen”, maar ook Vlamingen: ze is daarom echter niet minder discriminatie, integendeel.

"Waarom hebben we die taalbereidheid ingevoerd?" vraagt Marino Keulen zich luidop af. Hij geeft vier redenen:
  • Om de communicatie tussen huurder en verhuurder te verbeteren.
  • Om de sociale cohesie in de sociale woonwijken te verbeteren.
  • Om de leefbaarheid in de sociale woonwijken te verbeteren.
  • Om de hoofdzakelijk kansarme en bestaansonzekere bewoners van sociale woningen bijkomende kansen te geven op sociale emancipatie.
Deze vier redenen hebben betrekking op het spreken, op het gebruik van het Nederlands. Dat is opmerkelijk, want het gebruik van Nederlands is een resultaat, waaruit voordelen zouden voortvloeien. Maar wat zei het Grondwettelijk Hof over de wooncode van Marino Keulen?

"Het Hof wijst er ook op dat een kandidaat-huurder verplichten aan te tonen dat hij bereid is Nederlands te leren, niet hetzelfde is als iemand verplichten die taal te gebruiken, noch tegen andere particulieren, noch tegen de verhuurder van de sociale woning. Het taalbereidheidscriterium doet dus geen afbreuk aan de vrijheid van taalgebruik, aldus het Hof. De Vlaamse regering preciseerde overigens dat de bepalingen een inspanningsverbintenis creëren en geen resultaatsverbintenis. De Vlaamse regering bepaalt de nadere regels om die bereidheid vast te stellen, regels die door de bevoegde rechter zullen moeten worden gecontroleerd. Het Hof voegt er wel aan toe dat die nadere regels er niet toe mogen leiden dat voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten een resultaatsverbintenis in het leven wordt geroepen om Nederlands te leren. 'Zij mogen derhalve niet de verplichting inhouden voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten om de kennis van het Nederlands aan te tonen, noch de mogelijkheid voor de overheid om die kennis te toetsen, als voorwaarde voor het huren van een sociale woning' " (Het Nieuwsblad 12-07-2007)

Het Grondwettelijk Hof heeft dus geen bezwaar op voorwaarde dat het om een inspanningsverbintenis gaat, en niet over een resultaatsverbintenis. Nu mag Marino Keulen uitleggen hoe bovenstaande vier doelen kunnen gerealiseerd worden zonder resultaat, zonder het daadwerkelijk Nederlands spreken zelf, en alleen door de inspanning het "te leren".

Het is met andere woorden duidelijk dat Marino Keulen de wet anders invult dan hoe hij door het Grondwettelijk Hof werd goedgekeurd, of beter: niet werd afgekeurd.

De basisredenering van Marino Keulen is deze:

"Wie geen behoorlijk Nederlands kent, telt niet mee in Vlaanderen, dus moet iedere Nederlandsonkundige sociaal behoeftige behoorlijk Nederlands leren".

Om deze stelling even te testen, parafraseren we haar als volgt :

"Wie niet-blond is, telt niet mee in Vlaanderen, dus moet iedere niet-blonde sociaal behoeftige zijn haar blond laten verven."

Hieruit blijkt duidelijk de absurditeit en het discriminerend gehalte van de logica van Marino Keulen, en bij uitbreiding van de flamingantendictatuur die men doorgaans “Vlaamse Regering” noemt. De flamingante taalfundi’s zullen uiteraard aanvoeren dat “Nederlands kennen” niet hetzelfde is als "blond zijn": daarom zijn het ook taalfundi’s.

De werkelijkheid is dat de wooncode van Marino Keulen past in een batterij maatregelen die met "sociaal" niets van doen hebben, maar die louter en uitsluitend de door flaminganten zo gewenste vernederlandsing van het straatbeeld beogen.

Hierbij valt het systematisch misbruik van het begrip “sociaal” op: sociale staatshervorming (apartheid) , sociaal generatiepact (vervolging ouderen en loonlastenverlaging), sociale lastenverlagingen (geld voor bedrijven), sociaal activeringsbeleid (heksenjacht op werklozen), sociaal gezondheidsbeleid (schending van het recht op privéleven), sociale dienstencheques (villabewoners betalen hun huispersoneel met belastinggeld) dwz telkens wanneer de Vlaamse Regering de burgerrechten van de bevolking schendt, telkens wanneer zij een mensonwaardig beleid uitstippelt, wordt dit overgoten met de saus van het "sociale".

De Vlaamse Regering liegt en bedriegt dat ze het zelf gelooft, de discriminerende fratsen van Marino Keulen zijn er slechts één voorbeeld van.

In het algemeen is het anti-discriminatiebeleid er erg aan toe, omdat zowel de "rechtse kerk" als de "linkse kerk" vragende partij zijn voor een "recht op discriminatie". Het is daarom nodig om duidelijk te stellen dat een "gelijke kansen"-beleid eveneens een discriminatiebeleid is, omdat het de "plicht tot positieve discriminatie" betekent. De "sociale wooncode" is een goed voorbeeld van tot welke absurditeiten een dolgedraaid “gelijke kansenbeleid” kan leiden. En met het oog op de staatshervorming, illustreert het beleid van Marino Keulen perfect waarom "meer-Vlaanderen" slecht, en dus onwenselijk is voor de Vlamingen zelf.

Geen opmerkingen: