4 september 2010

NAAR EEN NAAMSVERANDERING VOOR "open-VLD" ?

De vorming van een regering van nationale eenheid "met vier" (en dus zonder N-VA), heeft verschillende obstakels. Het eerste is de moedwillige misvatting dat een regering rond de "as N-VA/PS", de enig mogelijke is. Het tweede is de vorming van het neokartel N-VA/CD&V, waarbij Wouter Beke zich van slechtste kant laat zien. Het derde obstakel voor de vorming van een regering van nationale eenheid, is de naam van de Nederlandstalige tak van de liberale familie: "open-VLD".

De naam "open-VLD" is een politieke absurditeit, en kan dan ook best zo snel mogelijk vervangen worden door een adequate naam voor de Nederlandstalige liberalen afkomstig uit België. Inderdaad, enige analyse toont onmiddellijk de onzinnigheid van de letter-constructie "open-VLD".

Het voorvoegsel "open" heeft niet de minste zin. De liberale democratie is per definitie open. "open-VLD" is even dom als de term "katholieke christen-democraten", of een "ronde cirkel". Een liberale partij is open, of ze is niet.

Nog idioter is de "V" van VLD. De "V" immers suggereert een particularistische invulling van liberalisme, en dat is een contradictio in terminis. Liberalisme is als Verlichtingsfilosofie per definitie universalistisch of kosmopolitisch. Zelfs als de "V" niet staat voor "Vlaamsgezind", maar voor "afkomstig uit Vlaanderen", zelfs dan is er een belangrijke bron van misverstand in besloten. Immers, vandaag worden de begrippen "van Vlaamse oorsprong", "Vlaamsgezind", "Flamingant" en "Vlaams-nationaal" door elkaar gebruikt als synoniemen: Bart De Wever waant zich de president van "alle Vlamingen". Weze het ideologisch, weze het pragmatisch, de "V" van open-VLD" is ongepast, een expressie van een Vlaams-integristische mentaliteit.

Verder zijn er het corporatisme en de identiteitspolitiek die verscholen zitten in het zelfbeeld "een VLD-er" zijn ipv "liberaal", wat geen lidmaatschap, maar een overtuiging weergeeft. Als "open-VLD" louter een organisatie is van "open-VLD-ers" verdedigt ze niet de liberale strekking in onze samenleving, maar alleen het persoonlijk belang van het partijbureau.

Hoe kan het dan beter?

In Groot-Brittannië bestaan de "Liberal Democrats", met verschillende onderafdelingen, zoals de "Green-Liberal Democrats". "VLD" zou dus hoogstens kunnen verwijzen naar de Vlaamsgezinde vleugel binnen een bredere Nederlandstalige partij van liberaal-democraten, een onder-afdeling naast verschillende andere. Kortom: waarom niet gewoon spreken van de "liberaal-democraten", als naam voor de liberale partij als geheel.
In aanvulling daarmee zou het een goede zaak zijn, mocht het partijbureau van open-VLD besluiten om op geregelde basis gemeenschappelijk overleg open-VLD/MR te organiseren. Er zijn genoeg gemeenschappelijke items om van gedachten over te wisselen: de lekenstaat, de opkomstplicht, volksraadplegingen, ecologie, of evenwichtige economie. Het volstaat dat open-VLD regelmatig de MR daartoe uitnodigt en omgekeerd.

Zo opent men de weg naar een "eenheidsregering met vier", dwz met 8, en als 8 niet kan, zonodig met 7, zonder CD&V: die zal dan moeten kiezen tussen N-VA en het toetreden tot de regering van nationale eenheid.

Het doel van deze stap? Het scheppen van een Duurzaam België, met humanistisch eenheidsfederalisme als institutionele basis, een proces waartoe een regering van nationale eenheid het instrument is.

De verantwoordelijkheid van de liberale familie, en van "open-VLD" in het bijzonder, is daarin bijzonder groot. Het zou als het ware misdadig zijn voor de verantwoordelijken binnen open-VLD om deze piste niet te overwegen.

Geen opmerkingen: