23 september 2012

VLAANDEREN-FASCISTENLAND: N-VA als EXTREEM-RECHTS

Het zondagkrantje van vandaag meldde "Guy Verhofstadt schoffeert N-VA". Guy Verhofstadt, aldus een ander Vlaams-medium, HLN, "beaamt" dat N-VA extreem-rechts is. Het zijn wat vreemde woorden en titels, immers een cirkel is rond, een vierkant heeft vier hoeken, en N-VA is een fascistische partij. Dit is geen gratuite benoeming, maar een vaststelling van objectieve gegevens. De N-VA democratisch noemen, dat is pas  manipulatie en leugenachtigheid.

Maar, als de N-VA fascistisch is zoals water nat, waarom is het dan zo moeilijk om de verbazing over de correcte omschrijving van een  Vlaams-fascistische partij weg te nemen? Daarvoor zijn meerdere redenen, ik noem er drie.

(1)    De eerste is dat de N-VA in haar fascisme niet uniek is binnen de Nederlandstalige politiek in België. Het Vlaams-integrisme of Vlaams-fascisme is in elke "Vlaamse" partij aanwezig, het is alleen het meest uitgesproken bij N-VA. Anders gezegd: wanneer VLD, CD&V, Sp.a of Groen! de N-VA bekritiseren, bestrijden ze wat ze zelf verkondigen in hun programma. Elke Vlaamse partij heeft op dit ogenblik een Vlaams-Vlaams programma. Dit viel bv op bij de recente rel tussen Bart De Wever en Patrick Janssens, waarbij uiteindelijk bleek dat hun standpunt over stadsplichten niet zo verschillend was, lees: eigenlijk hetzelfde. Of nog: N-VA streeft naar confederalisme, en waarnaar streeft Patrick Dewael ? Naar confederalisme. Zoek de zeven verschillen… .

Het feit echter dat elke Vlaamse partij een variante brengt van het N-VA-programma, maakt van de N-VA  nog geen democratische partij: het bewijst eerder de teloorgang van de democratie in het Noorden van België.

Inhoudelijk is dit veralgemeende Vlaams-fascisme duidelijk te omschrijven. De Vlaamse Beweging is immers een expressie van de leer van Augustinus: extern de bekamping van de heidenen, intern het bestrijden van ketterij en van afvalligheid. In de 19de en 20ste eeuw werd die leer omgezet in solidarisme. Hij werd daarna al doende de basis van het programma van het VNV, en daarmee ook van de Vlaamse Beweging. De VNV-leuze  "De bekamping der Joden, de bekamping der Woeker, en de bekamping der Hetze" zit in het programma van elke "Vlaamse partij", bv als steun voor "De Palestijnse Zaak", waarop flaminganten graag zichzelf projecteren.

Mijn stelling is dus dat elke "Vlaamse partij" solidaristisch is, maar N-VA het meest uitgesproken. Dat blijkt bv in veralgemeende  standpunten over de volksverbonden positie van de huisarts, uit het willen afschaffen van de provincies, uit doorgedreven fusies, uit het streven naar culturele uniformering,  uit machtsconcentratie bij de Vlaamse regering.

Men heeft inderdaad geen  "reductio ad Vlaams Belang" nodig om aan te tonen dat N-VA fascistisch is.

Net zoals consumenten liever een Apple-tablet kopen dan een ander, omdat Apple het "origineel" is, net zo kiezen burgers voor N-VA omdat die het meest de originele versie brengt van het verhaal dat door de andere partijen wordt gepromoot.

(2)    De tweede reden is dat Guy Verhofstadt en Bart De Wever hetzelfde nationalistische verhaal hanteren, alleen over een ander territorium. Zoekt Bart De Wever escapisme in een imaginair Vlaanderen, Guy Verhofstadt vlucht weg in een imaginair Europa. Bart De Wever is een Vlaams-nationalist, Guy Verhofstadt is een Euro-nationalist. Dus ook Guy Verhofstadt bestrijdt met zijn kritiek op N-VA wat hij zelf verkondigt. Net als het Middeleeuwse Vlaanderen van de N-VA nooit bestaan heeft, net zo min heeft het Europa van Guy Verhofstadt's dromen ooit bestaan om daarna vernietigd te worden door 19de eeuws nationalisme. Ook het Euro-nationalisme is solidaristisch.

Bovendien is "extreem-rechts-zijn"  binnen de Europese politiek geen hoofdzone meer. Zo lang fascisten Euro-fascisten zijn, omarmt de EVP ze voluit. De nieuwe onvergeefelijke hoofdzonde is immers Euro-scepticisme. N-VA is even fascistisch als het Vlaams Belang, maar niet zo anti-Europees, vandaar haar "democratisch" imago.

In die context was de Griekse linkse anti-Europese opstelling zo boeiend. Aangezien Europa reactionair van aard is, zou men eerder verwachten dat Euro-scepticisme zich in progressieve kringen zou manifesteren, wat dan uiteindelijk toch gebeurde.

(3)    Een derde reden is coalitievorming. Als N-VA intrinsiek en objectief aantoonbaar een fascistische, extreem-rechtse partij is, hoe zit het dan met al die vrolijke coalities van N-VA met andere partijen ? Ook hier zit het  de "gewone" partijen niet makkelijk. Misschien willen ze door hun kritiek op N-VA een mogelijke coalitie met diezelfde partij open houden ?

Is N-VA aantoonbaar fascistisch ? Uiteraard. Voeren de andere partijen hetzelfde programma ? Evenzeer, uiteraard.

Vraag is dus of de niet-N-VA partijen hun versie of variante van het solidarisme gaan loslaten en hun roots herontdekken, of  dat ze eerder gaan blijven zweren bij "Vlaamsheid" als hoogste waarde.

Wat de komende verkiezingen betreft, het zal niet verbazen: ik stem wit. De bestaande partijen vertellen immers allen hetzelfde verfoeilijke verhaal.

Geen opmerkingen: