26 augustus 2007

HET VLAAMSE LEUGENPALEIS

Bij de huidige Vlaamse poging tot confederale staatsgreep tegen België, hoort een heel leugenarsenaal dat schaamteloos de maatschappij wordt ingestuurd. Het gaat daarbij om dermate manifest onware en misleidende stellingen, dat de term "leugens" ongetwijfeld gepast is om ze te duiden. Dit zijn 5 voorbeelden van zulke Vlaamse leugens, dwz onwaarheden die, niet in het minst door CD&V/N-VA tijdens de regeringsonderhandelingen, bewust met propagandadoeleinden verkondigd worden aan de Belgische bevolking:

1. "Uit een peiling blijkt dat de Vlamingen ... willen"
De flutpeilingen en poll’s die op dit ogenblik de Vlaamse media ontsieren, zijn een expressie van een toestand waarbij desinformatie verheven wordt tot een professionele bezigheid, genaamd journalistiek. Niet alleen in België maar ook in Nederland wordt men er zich stilaan van bewust dat de overvloed aan peilingen en poll’s niet bedoeld zijn om meningen op te volgen en te meten, maar wel om de mening van de burger vorm te geven met politieke doeleinden .

Enkele oorzaken zijn van het "mislukken" van een peiling zijn non-respons (tot 90%), de neiging om gewenste antwoorden te geven, de onmogelijkheid om een representatief staal te selecteren, bedriegers die poll’s als peilingen voorstellen, politieke militanten en activisten die zichzelf aanbieden om “gepeild te worden”, slechte en suggestieve vraagstelling, enz.

Ook de conclusies die getrokken worden uit de onwaarachtige resultaten van deze peilingen en poll’s, hebben een indoctrinerend aspect. Wanneer HLN meent dat uit haar poll’s een verhoging aan Vlaams confereraal-separatisme zou blijken, wordt dit gegeven vertaald als "Vlaanderen radicaliseert" , waar de conclusie even goed kan luiden: "Vlaanderen polariseert" . Alleen past het beeld van een polariserend Vlaanderen niet in het prentje van de "Twee-Volkeren-Doctrine" van o.m. CD&V/N-VA die leert dat Vlaanderen als door God geschapen één en ondeelbaar homogeen is: het land van "De Vlaming".

Al bij al is het een ernstige zaak wanneer journalisten de resultaten van deze flutpeilingen blindelings als waarheden overnemen, want bij fake-journalistiek hoort fake-democratie. Het is verbijsterend dat journalisten die geleerd hebben zorgvuldig om te springen met bronnenmateriaal, zo "slordig" omspringen met resultaten van poll’s en peilingen, laat staan er zelf organiseren op hun kranten-online.

De gevaren voor de democratie van interactieve digitale televisie, kunnen daarom niet overschat worden.

Het wordt dan ook hoog tijd dat media die enige betrouwbaarheid en geloofwaardigheid nastreven, een deontologische code opstellen voor peilingen en poll’s: waar is in deze de journalistieke beroepsernst? Het moge duidelijk zijn: poll’s en internet-peilingen vertellen niets over het onderwerp maar wel over de websitebezoekers. We komen meer te weten over het profiel van VRT- of VTM-online lezers, HLN-lezers, maar niets of niets over België of over de Belgische bevolking.

Flutpeilingen en poll’s zijn boerenbedrog en propaganda, en de bedriegers mogen bij naam genoemd worden: VRT, VTM, HLN, HBVL, enz. en natuurlijk ook diegenen wie ze beogen te steunen.

2. "Een verdere staatshervorming is geen doel op zich"
Deze leugen werd twee dagen geleden nog gebruikt door CD&V/N-VA-politicus Pieter De Crem tijdens het VRT-journaal, waarin hij zichzelf chattend toonde over de staatshervorming.

De stelling betekent dat een verdere staatshervorming een beleidsinstrument is om bepaalde maatschappelijke problemen op te lossen. Deze stelling is een leugen omdat:
- Voor een belangrijk deel van de confederaal-separatisten regionalisering wel degelijk een doel op zich is;
- In zoverre een verdere staatshervorming een beleidsinstrument zou zijn, niet is aangetoond dat het adequaat is of daadwerkelijk resultaten garandeert;
- In zoverre een verdere staatshervorming een werkzaam beleidsinstrument zou zijn, niet is aangetoond dat ze het meest opportune middel is in functie van het afgebakende probleem;
- Een sterke regionalisering in functie staat van het invoeren van een grondwet voor Vlaanderen, dwz in functie staat van een confederaal-separatistische agenda.

3. "De Vlamingen willen een moderne staatshervorming"
Dit is een leugen die nogal veel door Yves Leterme en Jo Vandeurzen van CD&V/N-VA in de mond wordt genomen. Ze hangt samen met de mythe dat Vlaanderen "modern" zou zijn en België "ouderwets". Het gaat hier om een leugen omdat:
- Het niet is omdat iets chronologisch later verschijnt, dat het daarom moderner is: een reactionaire politiek is per definitie van latere datum (anders kon het geen reactie zijn);
- Vlaams-nationalisme zijn historische wortels heeft in reactionair ultramontanisme en religieus verzet tegen de moderniteit, tegen de democratie en tegen de Verlichting
- Vlaams-nationalisme een vorm is van religieus en etnisch fundamentalisme

4. "De Vlaamse kiezer heeft op 10 juni voor confederalisme gekozen"
Ook deze veel gehoorde CD&V/N-VA-stelling is een leugen, omdat:
- Partijen zich presenteren aan de kiezer met uitgebreide programma’s. Achteraf claimen dat ze uniform omwille van één programmapunt op een bepaalde partij hebben gestemd, is intellectueel vals;
- Sommige partijen ook afspraken maken over de partijgrenzen heen, bv een confederale agenda, zodat de kiezer niet meer in de mogelijkheid is om er tegen te stemmen;
- Vele kiezers stemmen uit traditie, wat ook het programma van "hun" partij ook moge wezen;
- 800000 stemmen voor Yves Leterme betekent even goed "5200000" stemmen tegen Yves Leterme.

5. "De communautaire crisis is de schuld van de Franstaligen"
Weerom: leugenachtige stereotypering, vooral benadrukt door CD&V/N-VA onderhandelaar Bart De Wever. De aanleiding tot de huidige communautaire crisis heeft een naam: het separatisme van N-VA. De verantwoordelijken voor deze crisis zijn dus degenen die N-VA om electorale redenen bij deze regeringsonderhandelingen hebben "bijgesleurd", dwz CD&V, nadat die in 1999 en 2003 zware nederlagen had geleden. Het is het “duivelspact” van CD&V met N-VA dat aan de wortel ligt van de huidige problemen.

Vandalisme en propaganda zijn een vast onderdeel van de Vlaamse Pest, alsook het verspreiden van mythes. Maar het is nodig tevens stil te staan bij de rol van de "Vlaamse media": zij nemen met hun commentaren gretig deel aan het cultiveren van de Vlaams-nationalistische massahysterie. Echt verbazend is dat niet, want een actieve mediaparticipatie is één van de basiskenmerken van de verspreiding van collectieve waanbeelden, in dit geval bv het waanbeeld dat er zo iets zo bestaan als een "Vlaams Volk" dat zou samenvallen met de verzameling van inwoners van het Gewest "Vlaanderen".

Bij deze 5 foutieve stellingen gaat het niet om louter vergissingen van mensen die een inschattigsfout maken. Het gaat om bedriegelijke stellingen die bewust verspreid worden met het oog op het "monoculturaliseren van Vlaanderen". Voor wie voorstander is van redelijke zelfbeschikking, is het dan ook noodzakelijk om zich tegen dit bedrog en tegen deze hysterische confederaal-separatistische propaganda van de Vlaamse politieke kaste in het algemeen, en van CD&V/N-VA in het bijzonder, scherp en radicaal te verzetten.

2 opmerkingen:

Terzijde zei

Welja, een duur geblaas van politiek sterk oververtegenwoordigde minderheden die uiteindelijk toch machteloos zijn.

Nu Dehaene, Martens, Claes, het lijkt wel een Europese delegatie.

Mocht dat vanuit een internationaal of zeg maar globalistisch perspectief ooit interessant zijn, dan zal het minuscule België worden opgeheven. Maar aan een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde of van de sociale zekerheid zal het echt niet gelegen zijn. Ik ben er gerust in. :-)

Peter Van de Ven zei

Ik ben van mening dat velen er wat te gerust in zijn en de ernst onderschatten, al was het maar omdat er toch nogal wat zijn die België graag gesplitst zien, hoe sneller hoe liever.

De inzet is voor mij niet alleen louter de al dan niet splitsing van België, maar het maatschappijmodel van de samenleving waarin we morgen willen leven: open multicultureel of gesloten monocultureel.

Als liberale rechtstaat is België drager van de erfenis van de Verlichting, een erfenis die we beter koesteren dan verwerpen.

Misschien lees je graag "Het Belgische secessieconflict" hiervoor op deze blog.